Bin och biologisk mångfald

2017-06-19

Det behövs många olika typer av natur samt olika djur, växter och insekter för att både natur och ekosystem ska fungera ordentligt.

Den här variationen är även viktig för oss människors överlevnad. Vi är beroende av just ekosystemet – för få mat, ren luft, byggmaterial och annat.

Vad har det här med bin att göra? Jo, växter behöver pollineras för att skapa nya frön, och ofta även frukter och bär. Pollen flyttas från blommors ståndare till pistiller så att växterna kan befruktas och sätta frö. Något som både bin och humlor gör. När det gäller bin så startar pollineringen snabbare än för humlan eftersom ett bisamhälle kan starta med mellan 15 000 – 25 000 bin på en gång. Tillskillnad från humlan som startar med drottningen, berättar Roar Ersdal som är biodlare i Norrtälje. Det finns många djur och insekter som pollinerar men bin och framförallt honungsbin (även kallat tambin) hinner pollinera fler växter då de är fler och blomtrogna.

Roar Ersdal vid sina bikupor på Campus Roslagen

Roar förklarar att honungsbi kommunicerar med varandra. Hittar biet ett träd med blommor flyger den tillbaka till kupan och ”berättar” det för resten av bina. De flyger då till trädet och inom ett par timmar har det samlats fler bin där. Solitärbina däremot lever inte i samhällen med arbetare utan där sköter honan ensam sitt bo. Solitärbina kan dels vara generalister precis som honungsbina, att de samlar nektar och pollen från flera olika växter. Men många är specialister och pollinerar en eller några få växter.

Utan det här fungerar varken vår matförsörjning eller växternas spridning. En tredjedel av våra livsmedel skulle försvinna om vi inte hade dessa djur som hjälper oss. Tyvärr minskar många djurarter, bland annat bin och humlor, snabbt. Hos Naturskyddsföreningen kan man läsa att det i Sverige finns ungefär 270 olika arter vilda bin och humlor. Dock står en tredje del av dessa arter på ArtDatabankens rödlista, vilket betyder att det inte är självklart att arterna överlever. Det beror på att vi människor påverkat naturen dels genom jord- och skogsbruk, markerna ändras, infrastrukturer byggs och även att klimatet förändras.

För att ändra den här trenden så finns det många initiativ på olika nivåer. Bland annat olika stadsodlingar och ekologiskt småskaligt jordbruk. Här på Campus Roslagen har vi bland annat två bikupor även kallat samhällen utplacerade. Roar Ersdal som är biodlare för dessa planerar att placera ut ytterligare två samhällen under sommaren.

Bisamhället växer och för att undvika att de svärmar så delar Roar upp samhället. Att svärma, att dela upp sitt samhälle, är något naturligt för bina. De skapar sitt nya samhälle genom att föda en ny drottning. Den gamla drottningen flyttar då tillsammans med hälften av samhället. Det är när det föds många nya bin och bikupan blir för trång som de svärmar. Där hjälper biodlaren till så att de får plats eller får en ny bikupa att flytta halva samhället till.

Vad kan du som privatperson göra? Alla kanske inte kan bli eller vill bli biodlare, men du kan hjälpa de små arbetarna på vägen. Bygg en bivattnare för att bina ska kunna dricka vatten utan att riskera att drukna, läs mer på naturskyddsföreningens sida om bivattnare.

Varför inte bygga ett bihotell, något varje hushåll borde ha. Solitärbina får det allt svårare att hitta någonstans att bo, hjälp dem på traven. Instruktioner till bihotellet hittar du här

Är du intresserad av att bli biodlare, se Norrtäljebiodlarnas hemsida